Regulamin

REGULAMIN PORTALU

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Administratora Portalu drogą elektroniczną, warunki świadczenia przez Administratora Portalu usług drogą elektroniczną (w tym warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator Portalu oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Administratorem Portalu jest MAGREH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pory 65/37, 02-757 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000385916.

3. Każdy Użytkownik korzysta z Portalu dobrowolnie i obowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Poprzez korzystanie w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie http://ipobolu.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik w formacie HTML lub w innej postaci), utrwalanie i wydrukowanie.

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz innych norm etycznych i obyczajowych.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznanych za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

7. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu. W razie otrzymania przez Administratora Portalu zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator Portalu może uniemożliwić dostęp do tych danych. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

8. Portal oraz treści w nim zawarte podlegają ochronie prawnej, w szczególności przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

9. Użytkownik zobowiązuje się w związku korzystaniem z Portalu nie naruszać żadnych praw, w szczególności majątkowych praw autorskich przysługujących podmiotom trzecim, oraz dóbr osób trzecich. W razie naruszenia powyższego zakazu przez Użytkownika, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody powstałe z tego tytułu.

10. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane włamaniami do systemu Użytkownika oraz przejęciem haseł do konta Użytkownika przez osoby trzecie.

11. Administrator Portalu ma prawo zablokować dostęp do Portalu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Administratora Portalu lub Użytkownika.

12. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Regulaminie lub w Portalu dla danego typu Usługi.

13. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań, żeby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Administrator Portalu zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia przez Administratora Portalu usług drogą elektroniczną zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 2.

DEFINICJE

1. Administrator Portalu – MAGREH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pory 65/37, 02-757 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000385916.

2. Portal – zespól automatycznych e-usług: e-Gabinet oraz e-Pacjent, świadczonych przez Administratora Portalu drogą elektroniczną;

3. e-Gabinet – zespól automatycznych usług dla Gabinetów, pozwalających zarządzać kontaktem z pacjentem (tzw. CRM), procesem leczenia i innymi procesami realizowanymi przez Gabinety;

4. e-Pacjent – zespól automatycznych usług dla osób fizycznych, pozwalających zautomatyzować proces doboru formy leczenia i rehabilitacji, rezerwacjami wizyt w Gabinecie, etc.

5. Użytkownik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora Portalu w ramach Portalu.

6. Gabinet – Użytkownik korzystający z usługi e-Gabinet.

7. Pacjent – Użytkownik korzystający z usługi e-Pacjent.

8. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Portalu na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

§ 3.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Administrator Portalu świadczy droga elektroniczną następujące usługi:

1) Usługa e-Gabinet – obejmująca m.in. usługi:

 

 • a) automatyczny terminarz spotkań/ wyjazdów do pacjenta z podziałem na rehabilitantów lub pielęgniarki;

 • b) automat marketingowy;

 • c) przyjmowanie zleceń i ich potwierdzanie.

 

2) Usługa e-Pacjent – obejmującą m.in. usługi:

 

 • a) umawiania i odwoływania wizyt Pacjenta w Gabinetach;

 • d) zestawienie ocen Gabinetów i personelu Gabinetów,

 • e) wyszukiwarka Gabinetów (według wybranych przez Pacjenta kryteriów), terminarz on-line dotyczący wizyt (uzyskanie podglądu grafiku pracy personelu Gabinetów);

 • i) korzystanie z nowych funkcjonalności udostępnianych Pacjentom w ramach usługi e- Pacjent.

 • k) możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Portalu polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Portalu przez Administratora Portalu.

 • l) możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (porad, artykułów specjalistycznych i innych tekstów, zdjęć, danych, etc.) zamieszczanych w Portalu, udostępnianych przez Administratora Portalu w ramach dostępu bezpłatnego.

 

3) Administrator Portalu określa na odpowiednich stronach Portalu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Portalu lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Administratora Portalu.

§ 4.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Portalu są następujące:

 

 • a) połączenie z siecią Internet,

 • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron www.

 

2. W celu prawidłowego korzystania z usług, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 

 • a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Firefox w wersji co najmniej 26.0; Safari 5.1.7 lub Google Chrome w wersji co najmniej 31.x.

 • b) monitor o rozdzielczości minimum 1024x768;

 • c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

 

3. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

4. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Administrator Portalu nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

§ 5.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Przez korzystanie z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz wykorzystywanie cookies przez Administratora Portalu zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Administratora Portalu cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

3. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

4. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu przez Administratora Portalu, stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 • a) dostosowania zawartości stron Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • d) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 

5. W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:

 

 • a) pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

 • c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu;

 • d) pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) w większości przypadków domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator Portalu będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Portalu.

§ 6.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG.

REJESTRACJA W PORTALU

1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Portalu przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Portalu, wysłanie do Administratora Portalu pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Użytkownika do Administratora portalu komentarza do określonego materiału w Portalu lub wpisu na forum dyskusyjnym w celu zamieszczenia w Portalu). Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Portalu. Administrator Portalu określa w Portalu rodzaje tych Usług.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wymaga zarejestrowania w Portalu. Administrator Portalu określa w Regulaminie lub Portalu rodzaje Usług płatnych.

3. Konto Gabinetu w ramach usługi e-Gabinet zakładane jest w następujący sposób:

 

 • a) Założenie i prowadzenie konta Gabinetu w Portalu jest dobrowolne i może mieć, poza okresem promocyjnym, charakter odpłatny.

 • b) Przed rozpoczęciem korzystania z usługi e-Gabinet, Gabinet zobowiązany jest do dokonania rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://ipobolu.pl po kliknięciu „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane niezbędne do identyfikacji i korzystania z wszystkich funkcjonalności Usługi, w tym dane teleadresowe, zakres świadczonych przez Gabinet usług i zakres korzystania z usługi e-Gabinet. Gabinet określa zakres współpracy poprzez wybór dostępnych pakietów, zakresu e-usługi oraz wybór formy płatności. Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej Gabinet zostaje zarejestrowany i Portal automatycznie tworzy jego profil w ramach usługi e-Gabinet. Po wprowadzeniu przez Gabinet wszystkich wymaganych danych oraz dokonaniu opłaty rejestracyjnej na podany przez Gabinet adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość zawierająca link umożliwiający autoryzację adresu i pozostałych danych Gabinetu. Portal umożliwia wpisanie Gabinetowi unikalnego identyfikatora (nazwy/loginu), który będzie używany podczas korzystania z Portalu. Dane dostępowe do konta, login i hasło dostępu, zostaną przesłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W trakcie logowania do Portalu możliwe jest używanie wymienne loginu z adresem e-mail.

 

 

4. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła dostępu do Portalu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła dostępu do Portalu przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

5. Logowanie do Portalu wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła dostępu Użytkownika.

6. Administrator Portalu może odebrać Użytkownikowi uprawnienia do korzystania z Portalu w przypadku:

 

 • a) powzięcia uzasadnionego przypuszczenia naruszenia zasad Regulaminu przez osobę posiadającą uprawnienia;

 • b) powzięcia uzasadnionego przypuszczenia zagrożenia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 

7. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Portalu rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Portalu.

8. Umowa o świadczenie usługi e-Gabinet (i poszczególnych usług wchodzących w zakres tej usługi) jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, wskazując jakiego podmiotu i usługi wypowiedzenie dotyczy.

9. Umowa o świadczenie e-Pacjent w zakresie, w którym usługa ta jest bezpłatna i wymaga zarejestrowania w Portalu rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Portalu, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, wskazując jakiego podmiotu i usługi wypowiedzenie dotyczy.

10. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Administratorem Portalu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej.

11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 13, powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia listem poleconym na adres Administratora Portalu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Administratorowi Portalu na adres poczty elektronicznej.

12. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

13. Administrator Portalu uprawniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy oświadczeni Usług i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Portalu. Rozwiązanie umowy ma skutek w odniesieniu do wszystkich Usług świadczonych w Portalu na rzecz Użytkownika i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Administratora Portalu.

14. Administrator Portalu może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Portalu i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Administratora Portalu i usunięciu konta z Portalu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 7.

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Administrator Portalu rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Administrator Portalu określa w Regulaminie lub w Portalu. Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Administratora Portalu lub za pośrednictwem systemu płatności DotPay obsługiwanego przez DotPay.

2. Użytkownicy zobowiązani są zapłaty na rzecz Administratora Portalu w szczególności następujących opłat:

W przypadku korzystania z usługi e-Gabinet:

 

 • za wpis w bazie Gabinetów – 0zł miesięcznie;

 • za korzystanie z modułu zarządzania terminarzem gabinetu – 29 zł miesięcznie (po darmowym okresie promocyjnym).

 

3. Rejestracja w Portalu oraz dostęp do podstawowej bazy wiedzy i forów dyskusyjnych jest dla Pacjentów bezpłatny.

§ 8.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabrania się udostępniania osobom trzecim loginu i hasła dostępu Użytkownika do Portalu.

2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do logowania wszelkich operacji wykonywanych w Portalu.

3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować Administratora Portalu o :

 

 • a. podejrzeniu ujawnienia danych Użytkownika (loginu i hasła dostępu) osobom nieuprawnionym - w celu zablokowania konta Użytkownika w Portalu;

 • b. nieprawidłowym lub nietypowym działaniu innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczącym Portalu lub zawartych w nim danych;

 • c. nieautoryzowanym korzystaniu z Portalu.

 

4. Zabranie się wykorzystywania danych zawartych w Portalu przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w Regulaminie.

5. Gabinet zobowiązuje się do przestrzegania zasad zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych pozyskanych z Portalu, a dotyczących Pacjentów.

§ 9.

DANE I INFORMACJE W PORTALU

1. Pacjent, z chwilą rejestracji konta w Portalu ma możliwość określenia uprawnień dotyczących dostępu do informacji zgromadzonej na koncie Pacjenta w Portalu.

2. Pacjent przyznając określone uprawnienia dla Administratora Portalu wyraża zgodę na udostępnianie Administratorowi Portalu i Gabinetom informacji zgromadzonych na koncie Pacjenta w Portalu.

3. Administrator Portalu posiada upoważnienie Pacjenta do udostępniania Gabinetowi - zgodnie z określonymi uprawnieniami - danych i informacji zgromadzonych w ramach konta Pacjenta w Portalu.

4. Do informacji przez siebie wytworzonej Gabinet ma dostęp niezależnie od określonych przez Pacjenta uprawnień.

5. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Gabinetowi danych i informacji zgromadzonych w ramach konta Pacjenta w Portalu zgodnie z przyznanymi przez Pacjenta uprawnieniami.

§ 10.

DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z usług Użytkownik podaje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora Portalu.

2. Administratorem danych osobowych jest Administrator portalu.

3. Przetwarzanie przez Administratora Portalu danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe w Portalu przetwarzane są przez Administratora Portalu na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, wykonania danej usługi (i w zakresie niezbędnym do jej wykonania) oraz w celu archiwizacji.

5. Dane i informacje dotyczące Użytkownika będą udostępniane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres Administratora Portalu (w formie pisemnej na adres: „MagReh Sp. z o.o. ; ul. Pory 65/37; 02-757 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: info@ipobolu.pl ).

7. W związku tym, że dane osobowe są konieczne do wykonania usługi przez Portal, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 

 • a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Portalu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Administratorem Portalu ;

 • b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres Administratora Portalu;

 • c) sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres Administratora Portalu.

 

10. Po zakończeniu korzystania z usług przez Użytkownika, Administrator Portalu nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy oraz niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Administrator Portalu usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (anonimizacja danych), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 11.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do informacji Użytkownika, w wyniku udostępnienia przez Użytkownika osobom nieupoważnionym loginu lub hasła dostępu lub innych informacji zawartych w Portalu.

2. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji i danych bądź wszelkich wyjaśnień ich dotyczących.

3. Użytkownik odpowiada za posługiwanie się kontem w Portalu w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w konsekwencji udostępnienia loginu lub hasła osobom trzecim.

§ 12

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres: „MagReh Sp. z o.o. ; ul. Pory 65/37; 02-757 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: info@ipobolu.pl

3. Administrator Portalu rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania przez Administratora Portalu od Użytkownika dodatkowych informacji lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora Portalu, okres rozpoznania reklamacji podlega przedłużeniu odpowiednio o czas udzielania informacji przez Użytkownika lub czas trwania przeszkody.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. Administrator Portalu jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Strony ustalają, że zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie http://ipobolu.pl

3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu oraz poinformować o tym Administratora Portalu (w formie pisemnej na adres: „MagReh Sp. z o.o. ; ul. Pory 65/37; 02-757 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: info@ipobolu.pl ) w celu rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.